O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

 

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V EXERCIČNÍM DOMĚ

 

Název a adresa zařízení: 

Římskokatolická farnost Český Těšín

Exerciční dům                         

Masarykovy sady 73/24

737 01 Český Těšín

Statutární zástupce:              Mgr. P. Jan Svoboda, farář

Odpovědná osoba:                Mgr. Beata Sikorová, vedoucí

Kontakt:                                 + 420 733 249 240

www:                                     https://exercicni-dum-cesky-tesin.webnode.cz/

Bankovní spojení:                 Česká spořítelna, a. s.: č. účtu: 1725381319/0800

IČ:                                         49591975  

 

V Exercičním domě se poskytují ubytovací služby s možností celodenního stravování s celoročním provozem s reálnou kapacitou 30 osob. V domě se nachází exerciční kaple, přednášková místnost, klubovna (pro cca 12 osob), malá kuchyňka a jídelna.

 

Ubytování:

 • Přihlásit k ubytování se může každý, kdo se chce zúčastnit kurzů, exercicií, duchovní obnovy, semináře nebo zde chce strávit několik dní odpočinku. Přihlášení je možné osobně, telefonicky, poštou, emailem nebo pomocí přihlášky na www stránkách. O přijetí rozhoduje vedoucí exercičního domu. 

 • K ubytování jsou nabízeny především pokoje, kde je sociální zařízení společné na chodbě nebo pokoje s příslušentvím. Ubytování hostů je možné pouze po předchozí domluvě.

 • Ubytovaný může využívat pouze přidělený pokoj a veškeré zařízení po dobu, kterou má předem domluvenou a uhrazenou.

 • Dům není bezbarierový.

 • Společné ubytování muže a ženy na pokoji je umožněno pouze manželským párům.

 • Po domě se hosté pohybují v přezůvkách.

 • Aktuální ceník je uveden na internetových stránkách (https://exercicni-dum-cesky-tesin.webnode.cz/). 

 • Není zde možné trvalé ubytování a ubytování osob s infekční chorobou. Není též možné ubytování osob s domácími zvířaty.

Nástup: 
 • Nástup k ubytování (stravování) je možný podle domluvy, případně podle předem stanoveného programu duchovních cvičení či kurzů. Při nástupu se každý host prokáže občanským průkazem, případně cestovním pasem. Po zápisu do knihy ubytovaných obdrží hosté klíče od pokoje a číselný kód od hlavního vchodu exercičního domu, jehož platnost končí po 15.00 hod. posledního dne kurzu.

 • Pokud hosté přijedou vlastním vozidlem, můžou parkovat na parkovišti před areálem, tak aby vozidlo nebránilo vjezdu do farních garáží a přístupu k farním nástěnkám.

Platba:

 • U kurzů pořádaných exercičním domem jsou hosté povinni uhradit po přihlášení nevratnou zálohu na účet exercičního domu a zbývající část nákladů na ubytování a stravu vyrovnají při nástupu. 

 • U kurzů pořádaných jinou organizací při odhlášení z kurzu později než 4 dny (tj. 4x24 hodin) před začátkem účtujeme storno poplatek dle aktuálního ceníku.

 • Výše nákladů na ubytování a stravu je sdělena všem hostům předem, a to emailem nebo poštou.

 • Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni plátci vystavit účtenku. Zároveň zaevidujeme přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Po předchozí domluvě je možné platbu za pobyt provést bezhotovostním převodem. Platba je možná vždy pouze v českých korunách.

 • Pokud hosté nejpozději do 4 dnů před začátkem kurzu nahlásí pozdější příjezd na plánovanou akci nebo dřívější odjezd, cena jim bude upravena dle skutečně odebraných služeb.

Program:
 • Je doporučeno, aby účastníci všech akcí dodržovali stanovený program včetně času výdeje jídel. Během celého dne je k rozjímání a modlitbám otevřena exerciční kaple, k procházkám je možné využít městský park nebo zahrady v areálu exercičního domu.

 • Noční klid je od 22.00 hod do 6.00 hodin.

 • V celém domě a přilehlých prostorách je vhodné zachovávat mlčení nebo hovořit tak, aby nebyli rušeni ostatní hosté. Ticho je důležitým předpokladem modlitby. 

Exerciční kaple: 
 • Kaple je určena k rozjímání, bohoslužbám, modlitbám a adoracím. Přístupná je po celou dobu kurzu. Všichni jsou povinni se zde chovat tiše, s úctou k přítomnosti Ježíše Krista ve svatostánku. Při souběhu více akcí je nutné dodržovat program, který je vyvěšen na dveřích kaple, aby se lidé ve skupinách vzájemně nerušili. Je zde zakázáno zapalování svící mimo společnou liturgii.

 • Přípravu všeho potřebného ke mši svaté nebo adoraci zajistí vedoucí exercičního domu po předchozí domluvě s vedoucím kurzu. V kapli je zakázáno používání mobilních telefonů.

Stravování: 
 • Při přihlášení na exercicie, kurzy, pobyty je hostům automaticky objednána strava. Snídaně, obědy i večeře jsou vydávány v exerciční jídelně v dobu, která je dána programem. Během celého dne je v jídelně možnost svačiny, v kuchyňce na I. patře je možné využít varnou konvici k uvaření kávy a čaje aj. Jiný způsob přípravy teplé stravy zde není možný. 

 • Z jídelny ani kuchyňky není možné odnášet příbory, nádobí ani jídlo na pokoje. Ke stravování slouží pouze jídelna a kuchyňka.

 • Pokud některý z hostů potřebuje ze zdravotních důvodů dietní stravu, je třeba tuto skutečnost nahlásit předem. Kuchařka dietní stravu připraví a v jídelně bude podávána na označeném místě. Vegetariánskou ani vegánskou stravu neposkytujeme.

Ukončení pobytu: 
 • Na závěr pobytu je potřeba svléknout povlečení a nechat na lůžku (odnímatelné knoflíčky na stole).

 • Zavřít okna, zhasnout světla a v topné sezóně vypnout topení.

 • Při odchovu pokoj nezamykat a klíče zanechat v zámku dveří.

 • Případnou ztrátu klíčů je nutné nahlásit. Pokud někdo z hostů omylem klíče odveze, je vhodné to oznámit na tel: +420/733 249 240 a klíče co nejdříve odeslat poštou zpět na adresu exercičního domu.

Další pokyny:
 • V celém objektu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, včetně zapalování svíček a vonných tyčinek mimo společnou liturgii, užívání návykových látek a nadměrné požívání alkoholických nápojů.

 • Je zakázána konzumace alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

 • Vyhrazené místo ke kouření je pouze malá terasa v 1. poschodí.

 • V domě není možné stěhování nábytku, vylepování plakátů a používání vlastních elektrospotřebičů a zasahování do elektroinstalace či hasících přístrojů.

 • Každý host zodpovídá za zapůjčené věci.

 • Každou zjištěnou závadu nebo způsobenou škodu hosté hlásí vedoucímu skupiny nebo vedoucí exercičního domu nebo personálu v kuchyni.

 • Hosté ve všech prostorách v domě udržují pořádek, myjí po sobě a uklízí použité nádobí apod., šetří vodou a elektrickou energií.

 • Dodržují bezpečnostní předpisy a předpisy požární ochrany.

 • Je zakázáno vstupovat do vyznačených prostor;.

 • Každé podezření z onemocnění, úrazu či poranění je třeba hlásit vedoucí exercičního domu nebo personálu v kuchyni. Lékarnička 1. pomoci se nachází v kuchyni. 

 • Všichni hosté by měli dbát na to, aby svým nevhodným oblečením nebo chováním nepohoršovali ostatní.

 • V případě, že ubytovaný má v úmyslu strávit noc mimo exerciční dům, je povinen toto nahlásit vedoucí exercičního domu.

 • Do exercičního domu je zakázáno pouštět cizí nebo nenahlášené osoby.

 • Hosté jsou povinni zavírat za sebou vstupní dveře a neprozrazovat vstupní kód cizím osobám. 

 • ŘKF neodpovídá za věci, které si ubytovaní přinesou do exercičního domu, ani za škody na jejich osobních věcech.

 • ŘKF si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovacího zařízení kdykoliv měnit či doplnit a stávající ubytované o tomto kroku vhodným způsobem informovat.

   

  Ubytované osoby jsou povinny dodržovat ustanovení organizačního řádu Římskokatolické farnosti Český Těšín, denní režim, pravidla občanského soužití a řídit se pokyny pracovníků exercičního domu.

  Hrubé porušení organizačního řádu, pravidel a pokynů je důvodem ke zrušení ubytování a stravování.

   

  Výjimky z organizačního řádu povoluje pouze farář ŘKF Český Těšín a vedoucí exercičního domu.


  Tento Organizační řád nabývá platnosti dnem 1. dubna 2018.

 
 

                               P. Mgr. Jan Svoboda, farář                                                                    Mgr. Beata Sikorová, vedoucí